Disclaimer voor www.123hout.nl

123Hout (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen 123Hout, verleent u hierbij toegang tot
www.123hout.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.123Hout behoudt zich 
daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder 
daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

123Hout spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van 123Hout.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud
van kennelijke programmeer­ en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen
overeenkomst claimen met 123Hout.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of
diensten van derden kan 123Hout nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 123Hout.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van 123Hout, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in
regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders
aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Magento Flexible Products Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates